Adore - Craving Aoi Miyao

ISBN:

Published: April 22nd 2015

208 pages


Description

Adore - Craving  by  Aoi Miyao

Adore - Craving by Aoi Miyao
April 22nd 2015 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 208 pages | ISBN: | 6.66 Mb

“อยากเปนหมาของอาจัง” ...ในฐานะคนรักและเจาของของทัตสึยูกิ นักแสดงชือดังอากิระเคยถูกทัตสึยูกิขังไวในบานดวยความหวาดระแวงวาจะมีชายอืนมาแยงไปแตในทีสุดกไดรับการปลดปลอย ไดดูแลคนรักทังในเวลาสวนตัวและเวลาทำงานตามหนาทีของผูจัดการทวาแมจะมีอากิระอยูขางกายเสมอMore“อยากเป็นหมาของอาจัง” ...ในฐานะคนรักและเจ้าของของทัตสึยูกิ นักแสดงชื่อดังอากิระเคยถูกทัตสึยูกิขังไว้ในบ้านด้วยความหวาดระแวงว่าจะมีชายอื่นมาแย่งไปแต่ในที่สุดก็ได้รับการปลดปล่อย ได้ดูแลคนรักทั้งในเวลาส่วนตัวและเวลาทำงานตามหน้าที่ของผู้จัดการทว่าแม้จะมีอากิระอยู่ข้างกายเสมอ ความหวงแหนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกลับยิ่งเพิ่มขึ้นทุกขณะเฝ้าแต่หาจังหวะขังตัวเองและอากิระไว้ใน ”สรวงสวรรค์อันสมบูรณ์แบบ”วันแล้ววันเล่าผ่านไปโดยที่เงามืดในดวงตาของทัตสึยูกิชัดเจนขึ้นทุกที...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Adore - Craving":


thesatoriteacompany.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us